Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu

2017-03-23 // Wstecz
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

-Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

-Samodzielnym Publicznym Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego

-Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

-Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku

-Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.


NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00

WARTOŚC CAŁKOWITA PROJEKTU: 4 744 135,82 zł

WARTOŚC DOFINANSOWANIA : 4 269 722,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:od 2016-07-01 do 2022-03-31


CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.


GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (WYNKI)

-liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 216 os

-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:

Edycja I studiów-60 osób (studia od października 2016)

Edycja II studiów-78 osób (studia od października 2017)

Edycja III studiów-78 osób (studia od października 2018)

-liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym -33 szt

-liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS-1szt

-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu-72 os


GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

Os uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo która opracuje program rozwojowy uczelni.


GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni które będą dotyczyć:

1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo

2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia

3. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;

4. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;

5. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ INF O RODZAJU WSPARCIA ORAZ DATĘ, GODZINĘ I ADRES REALIZACJI WSPARCIA znajduje się na stronie:Państwowe Ratownictwo Medyczne Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Fundusze europejskie Archiwalna strona www Galeria zdjęć